Les persones que treballen a la vostra empresa, aporten la  seva feina i les seves idees, essent cabdals per al vostre negoci. Per això cuidem i facilitem tot allò relacionat amb el vostre personal.

Seguretat Social

 • Inscripció de l’empresa a la Seguretat Social i centres de cotització.
 • Afiliació, altes i baixes de treballadors, variació de dades.
 • Preparació i enviaments dels butlletins de cotització a la Seguretat Social TC1 i TC2.
 • Tramitació de comunicats de  baixes, confirmacions i altes mèdiques per malatia i/o accident de treball a l’INSS i a la Mútua.
 • Tramitació d’aplaçaments de pagaments a la Seguretat Social.
 • Pensions d’incapacitat, de jubilació, de viudetat, d’orfandat i no contributives

Contractes

 • Preparació, redacció i modificació de contractes segons les característiques dels llocs a cobrir.
 • Notificació i registre dels contractes a les Oficines de Treball.
 • Extincions de relacions laborals per acomiadaments (gestió, negociació i procediment).

Nòmines

 • Confecció de fulles de salari.
 • Liquidació d’endarrariments per revisió de Conveni.
 • Liquidació IRPF mensual, trimestral i resum anual.

Consultoria, assessorament i d’altres gestions

 • Representació davant dels diferents organismes de l’Administració.
 • Assistència Inspecció de Treball.