El tema de portar un registre diari de la jornada laboral dels treballadors, no és un tema nou. De fet, al segle passat es van generalitzar, diferents tipus de fitxatges, de manera que l’ empresa duia un control horari del treball efectiu dels treballadors. 

A poc a poc, amb el canvi de jornades més flexibles, la contractació a temps parcial, que cada cop és més habitual, o fins i tot la prestació de serveis des del domicili, han fet que moltes empreses hagin deixat d’usar un sistema de fitxatge de la jornada laboral.

Arrel d’una denúncia per part d’alguns sindicats ,  que al·legaven que en alguns sectors, i en algunes empreses, s’ obliga a fer habitualment hores extraordinàries, i que justament per la falta de registre, els treballadors tenen dificultat de demostrar-ho. La Sala Social de l ‘Audiència Nacional, ha marcat nous criteris, i han resolt que el registre de la jornada és exigible a tots el treballadors, estiguin contractats a temps parcial, o a temps complet, facin hores extraordinàries, o no en facin, tinguin un horari fix, o una jornada flexible.

Respecte a la forma de com fer aquest registre de jornada, ni la Norma, ni la Jurisprudència estableixen una manera específica de fer-ho . Pot ser mitjançant empremta dactilar, fitxa telemàtica, a través del telèfon mòbil, o simplement fent un registre manual, amb signatura del treballador... però lo essencial és indicar tant l’hora d’entrada, com la de sortida.

És recomana que aquest registre vagi signat pel treballador, la Norma no  ho exigeix, però l’ Administració ho recomana.

Segons la Direcció General d’ocupació, la conservació d’aquest registre ha de ser de quatre anys.

Justament, per la diversitat d’horaris i de formes de treballar, dur a terme aquest registre diari, comporta certes dificultats per les empreses, no obstant, heu de saber que si ve fins ara, l’ Inspecció de Treball i Seguretat Social, si no hi havia denuncia per part d’un treballador, d’ hores extraordinaris, no demanava el registre de la jornada laboral, a partir d’ara s’exigeix aquest registre en base a l’ art 35.5 ET. Tant és així, que s’ha implementat un programa d’objectius de la Inspecció de Treball i Seguretat Social per al 2016/2017, pel control horari de les empreses. De moment la Inspecció de Catalunya, no ha iniciat cap inspecció dins d’aquest pla, però a la resta de l’ Estat si.

Per tot això us recomanem, de cara al setembre, que aquelles empreses que no useu cap sistema de control horari, penseu com implantar una forma de control, ni que sigui manual.

Com sempre, restem a la vostra disposició, per aclarir-vos qualsevol dubte sobre el tema.

DEPARTAMENT LABORAL

CENTRE GESTOR S.L