Us recordem que la Norma es desenvolupa amb la Llei 11/2007 , de 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als Serveis Públics, però no és fins a l'aprovació del Reial Decret 1263/2010 , de 29 d'octubre, pel qual es regulen els supòsits de notificacions  i comunicacions administratives obligatòries per mitjans electrònics en l'àmbit de l'Agència Estatal de l'Administració Tributària.

A partir de la data de la publicació del Reial Decret  l'Agència Tributària  va realitzar comunicats a cadascuna de les empreses , i en conseqüència el CENTRE GESTOR, S.L. va enviar un comunicat intern explicant la importància de gestionar, la correcta recepció dels diferents comunicats de l'Agència Tributària per mitjans electrònics.

Després d'aquests anys transcorreguts i fruit de la nostra experiència professional, volem posar l'accent en la importància i l'obligatorietat, que tenen les societats mercantils en tenir activat correctament, mitjançant el certificat digital al domicili social de la Societat , o bé delegant aquesta gestió en el CENTRE GESTOR, S.L., el rebre per mitjans electrònics les comunicacions i notificacions realitzades per l'Agència Tributària.

Hem de tenir en compte que la manera de procedir de l'Administració és, un cop remesa la notificació per part de l'Agència Tributària, l'acte objecte de notificació s'ha posat a disposició de la societat, en el dia i data que hagi estat notificat en la bústia de correu electrònic associat al NIF de la societat. Havent transcorreguts deu dies naturals des de la posada a disposició de l'acte objecte de notificació, sense que la Societat hagi accedit al seu contingut, d'acord amb el que estableix la normativa vigent, l'Agència Tributària entén que la notificació ha estat rebutjada, que la Societat no està disposada a respondre a l'Administració respecte al requeriment o acte objecte de notificació, donant per efectuat el tràmit de notificació i seguint en el seu curs el procediment, entenent-se per produïts tots els efectes jurídics derivats d'aquesta notificació, inclòs vençuts els terminis per a la interposició de recursos, en el cas que siguin procedents. És a dir, no només poden ajustar les autoliquidacions per no atendre el requeriment notificat, sinó que a més la causa pot derivar en sancions administratives que serien difícils de recórrer per extemporaneïtat.

D'acord amb l'exposat, creiem que és de vital importància el disposar del certificat digital vigent amb l'adreça electrònica habilitada per rebre les notificacions de l'Administració, o bé delegar mitjançant un senzill procés administratiu al CENTRE GESTOR, S.L., per atorgar-nos la capacitat de rebre i gestionar les seves Notificacions, sempre a fi de donar un millor servei als nostres clients.

Aprofitem l'avinentesa per saludar-vos molt atentament,

CENTRE GESTOR, S.L.